Chung thực

28 Tháng Chín, 2018
Chung thực
Chung thực Công ty TNHH DVBV Liêm Chính luôn huấn luyện nhân viên phải chung thực; Nhân viên bảo vệ phải chung thực trong khi làm […]